Ciència oberta a Espanya 2023: informe de situació i anàlisi de la percepció

L’informe recopila i sintetitza tota la investigació duta a terme per l’equip del projecte al llarg del mateix. A la introducció es presenten les bases de la ciència oberta i la situació a Espanya. El projecte ha tingut una metodologia coordinada i s’ha segmentat en cinc agents seleccionats a partir de la seva implicació i rol amb la ciència oberta: investigadors, editors, vicerectors, professionals de la biblioteca, agències. A partir dels agents s’han dut a terme qüestionaris i enquestes per conèixer amb profunditat la percepció sobre l’accés obert, les dades de recerca, les mètriques i els models d’avaluació. Dins cadascun d’aquests blocs es fa una síntesi a nivell de legislació i polítiques, la situació actual i es presenten els resultats de la percepció i els estudis duts a terme: qualitatius i quantitatius.

Durant el període 2019-2022, en el marc del projecte Ciència oberta a Espanya (RTI2018-094360-B-I00), el grup de recerca https://opensciencespain.org/ ha analitzat la percepció de la ciència oberta i dels seus elements components (accés obert, dades obertes, revisió oberta, models d’avaluació) per part dels agents implicats en el sistema de recerca (autors, editors de revistes, vicerectors i professionals de biblioteques). En primer lloc, duem a terme una aproximació qualitativa a la percepció de les barreres i els elements afavoridors de la ciència oberta mitjançant un conjunt d’entrevistes i un grup de discussió als agents esmentats (González- Teruel, A. et al. 2022). En total es van fer 23 entrevistes: editors de revistes científiques universitàries (9 entrevistes), investigadors (9), vicerectors (3), i responsables d’agències d’avaluació (2) i un focus group on van participar vuit professionals de biblioteques universitàries.

A partir d’aquí, fem una aproximació qualitativa i quantitativa mitjançant enquestes aplicades a aquests mateixos agents i centrades en la seva percepció sobre la situació respecte de l’accés obert, les dades obertes, la revisió oberta, els models d’avaluació i la ciència oberta en general. S’han publicat els resultats referents als vicerectors (Abad-García, et al., 2022), els editors de revistes científiques (Melero et al., 2023), el personal de biblioteques (Santos-Hermosa i Boté-Vericad, 2023) i l’estudi amb les opinions dels autors (Ollé et al., 2023).

L’objectiu general d’aquest informe consisteix a descriure el grau de desenvolupament de la ciència oberta a Espanya el 2023 i també la percepció dels principals agents implicats (investigadors, editors de revistes científiques, vicerectors, directors d’agències d’avaluació, professionals de biblioteques) sobre les barreres i els elements afavoridors de la ciència oberta en general i dels seus components principals (accés obert, dades obertes, revisió oberta, avaluació de la ciència), en particular.

El document s’estructura en tres grans apartats, que fan referència als principals components de la ciència oberta: accés obert, dades de recerca i avaluació de la ciència. Per a cadascun, es fa un repàs dels aspectes legals i les polítiques de promoció, una descripció dels avenços pel que fa a continguts (publicacions, repositoris, etc.) i s’acompanya d’una anàlisi de la percepció dels investigadors, editors, bibliotecaris i vicerectors respecte de les barreres i els elements afavoridors per impulsar l’obertura de les publicacions, de les dades obertes i de nous models d’avaluació científica. Finalment s’hi inclou un apartat dedicat a la percepció de la ciència oberta en general.

L’informe, juntament amb les Recomanacions a l’administració pública per facilitar la implantació del model de ciència oberta a Espanya donen per finalitzat el projecte i l’assolimnent dels objectius marcats.

Com citar: Abadal, Ernest; Abad-García, Francisca; Anglada, Lluís; Boté-Vericad, Juan-José; Esteve, Asunción; González-Teruel, Aurora; Labastida, Ignasi; López-Borrull, Alexandre; Ollé, Candela; Melero, Remedios; Rodríguez-Gairín, Josep Manel; Santos-Hermosa, Gema (2023). Ciencia abierta en España 2023: informe de situación y análisis de la percepción. Barcelona-València: Grupo Ciencia Abierta.
http://hdl.handle.net/2445/200020